Bài 1: Il Condizionale Presente (Thì điều kiện đơn)

·        Dùng trong lối nói lịch sự

Vorremmo parlare con il direttore di quest'albergo. (làm ơn cho chúng tôi gặp giám đốc khách sạn này.)

      Per favore, potresti chiudere la finestra? (Bạn có thể mở hộ cái cửa sổ được không?)

·        Dùng để diễn tả những khả năng có thể xảy ra của một hiện tượng

Manuela, potresti accompagnarmi dal dottore? (Manuela, bạn có thể đi cùng tôi tới chỗ bác sĩ được không?)

Stasera andrei volentieri al cinema. (tối nay ai muốn đi coi phim nào?)

 

·        Diễn đạt một sự nghi ngờ

In quel caso non so se accetterei la tua proposta. (nếu trong tình huống này tôi không biết là tôi có nhận vị trí đó không.)

Che vorrà dire quest'annuncio? (cái thông báo này muốn nói gì đây?)

·        Diễn đạt một mong muốn

Mi piacerebbe mangiare del sushi questa sera a cena. (Tôi rất muốn ăn sushi vào bữa ăn tối nay)

Vorrei andare in Argentina quest'anno. (Ước gì tôi tới được Argentina năm nay.)

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Chia động từ thích hợp vào chỗ trống

Chia động từ thích hợp vào chỗ trống

Chia động từ thích hợp vào chỗ trống

Chia động từ thích hợp vào chỗ trống

Chia động từ thích hợp vào chỗ trống

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat
https://zalo.me/1977273165269422559